תקנון האתר

מבוא
1. ברוכים הבאים לאתר www.4goodlife.co.il : 
תזונה נבונה ופעילות גופנית בהתאמה אישית ושיטת מעקב ייחודית ומהפכנית המאפשרת מעקב צמוד של דיאטנים ודיאטניות קליניים על בסיס יומי באמצעות מערכת תמיכה חדשנית ומהפכנית באינטרנט המשלבת הנחיות, מעקב ותזכורות מטעם הדיאטנים באמצעי תקשורת שונים שמקורם בתוכנית הקבועה במערכת התמיכה שבאתר . אוכלים מה שאוהבים, בכמויות שמתאימות לגופכם ומשלבים פעילות גופנית בסביבת המחייה הטבעית או בחדר הכושר ויורדים במשקל !!

הסכמה לתנאי השימוש
2. השימוש באתר ובמערכת כפוף לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט ובשירותי האתר והמערכת. כמו-כן, תנאי השימוש מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה המנהלת את האתר לבין כל אדם העושה שימוש באתר. 
3. טרם שימוש באתר, במידע מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיגו באמצעותו, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן גלישה בו או כל שימוש אחר בו או במערכת מעידים על הסכמה להם. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ו/או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר, ייחשב כמי שקרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים להם. כל אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר זה ומתבקש לצאת ממנו.
4. החברה רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר, אך כמובן מבלי לפגוע בזכויות אם נרכשו כדין לפני-כן.
5. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד. 
הגדרות
6. במסמך זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות הקבועה לצידו:
הספק –  מורן לסקוב, ע.מ. 034158725
האתר –  אתר האינטרנט המנוהל על-ידי הספק
המערכת –  קבוצת הכלים והפונקציות שהספק מעמיד באתר לשימוש הלקוחות כמו: שליטה בדרכי ההתקשרות עימו לצרכי תזכורות ביחס לתוכניות האימונים, שליחת SMS אל הלקוח ועוד. 
משתמש –  כל גולש שנכנס לשרתיו של הספק.
לקוח –  משתמש אשר עושה שימוש, או אשר נרשם כדי לעשות שימוש, באחד או יותר מכלי המערכת שמספק הספק.

הרשמה
7. חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יתבקש המשתמש למסור מידע אישי כשמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו. הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת, למעט פרטי כרטיס האשראי המוזנים למעשה ישירות לחברת הסליקה המקוונת "טרנזילה" (נא הכנס לינק לאתר ) ולא נשמרים במערכת. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים הניתנים. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום יתבקש המשתמש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו את המשתמש בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם.

התכנים באתר ובמערכת
8. הספק אינו רופא במקצועו, והתמיכה, השירותים, העצות והמידע הניתנים במסגרת המערכת והאתר אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, כמו גם אינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות־דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, מומלץ להזמין ביקור אצל רופא בתחום המתאים, ולהיבדק.
פרטיות
9. הספק רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר ועושה מאמץ רב בכדי לשמור על המידע שנמסר לו על ידי המשתמש ופרטיותו תוך נקיטת אמצעים מהימנים לצורך כך. המידע שהמשתמש מסר או ימסור לספק לצורך שימוש באתר או במערכת נמסר רק על-פי רצונו ובהסכמתו, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן. 
10. גישה למידע שמזין המשתמש למערכת באופן המזהה את המידע עם הלקוח ניתנת אך לספק ו/או למי מטעמו הכפוף גם הוא למדיניות הפרטיות של הספק ואך לצורך הענקת השירות ללקוח. הספק ינקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע הנשמר על-ידי המשתמש במערכת, ואולם אין הוא יכול להבטיח באופן מלא כי המערכת לא תינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי המתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים. בשל כך, ממליץ הספק שלא להעלות לאתר פרטים רפואיים ואישיים רגישים מידי לפי תפיסתו של המשתמש. 
11. המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל הספק ו/או אצל גופים מטעמו. הספק רשאי להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם הלקוח, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי הספק בעצמו או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, רשאי הספק לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. הספק רשאי גם להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם, אולם רק לאותן מטרות שלהן רשאי הספק להשתמש.
12. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש למכור, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו ועוד. השימוש במידע זה ובמידע שמסר הלקוח ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו ולא יועבר לצדדים שלישיים אלא במסגרת נתונים סטטיסטיים שאין בהם כדי לזהות את הלקוח.  
13. הספק יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר או במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטי הלקוח לצד הטוען כי נפגע מן הלקוח או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 
14. הספק עשוי לפנות ללקוח, ישירות או באמצעות צדדים שלישיים, בהודעות דיוור ישיר באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטי וכד'), אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של החברה או לשירותים מסוג דומה. במידה שאין הלקוח מעוניין בכך, עליו להודיע זאת לספק עם קבלת ההודעה הראשונה או בכל עת לאחר מכן כשהפסיק להיות מעוניין בכך, אולם במקרה שכזה לא יהיה רשאי להמשיך להשתמש בשירותי המערכת. במידה שהלקוח נתן את הסכמתו, יהיה רשאי הספק לפנות ללקוח בהודעות הכוללות גם דברי פרסומת שאינם מתייחסים לשירותים של החברה או לשירותים מסוג דומה, וזאת באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטי וכד').
חופש הביטוי והעלאת תכנים לאתר 
15. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, המשתמש מנוע מלפרסם במערכת ו/או באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות למשתמש, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אחרים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים תנאי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת. 
16. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, ביחס לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, השפעתם על המחשבים של המשתמש במערכת וכן ביחס לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. 
17. על המשתמש לזכור כי התכנים שהינו מעלה לפרסום באזורים הגלויים באתר הינם חשופים לציבור הרחב. על המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות בהעלאת פרטים או תכנים לאתר, במסירת פרטים וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר. על המשתמש לנהוג במסירת המידע ובפניות אליו לפחות באותה מידה של זהירות שהוא נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. כמו-כן, עשויות להתקבל אצל המשתמש תגובות מתגובות שונות, והספק לא ישא באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות.

זכויות יוצרים במערכת של הספק
18. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני האחר בעיצוב האתר והמערכת ובכל תוכנה, שיטה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בהם – הינן של הספק בלבד או של צדדים שלישיים שהספק עושה בהם שימוש מורשה כדין. אין לעשות שימוש כלשהו, ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינו של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים שונים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. 
19. אין השימוש באתר מקנה למשתמש זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של הספק, מלבד זכות שהוקנתה לו במפורש. התשלום עבור השימוש במערכת אינו מקנה למשתמש זכויות כלשהן במערכת או בקוד המקור של המערכת בשום מצב, מלבד זכות שימוש אישית, בלתי ייחודית ומוגבלת בזמן, שבעבורה שילם.
20. אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר בכלי / קוד / תוכנה / תמונה וכד' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או שלא כחלק משירותי המערכת שנרכשו מהספק. 
21. אין להציג מידע מהאתר באתר אחר בתוך מסגרות (frames). אין להפעיל או לאפשר להפעיל יישומי מחשב לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר זה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של הספק.
הגבלת אחריות  - האתר והמערכת
22. המערכת של הספק מציעה מידע ומגוון של כלים לשימוש הלקוח והם ניתנים כפי שהם ("as is"). הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט אם ומתי להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל זכות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת בהתאם לקידמה ולצרכי הלקוחות, אך אין הוא מתחייב לכך. 
23. הספק רשאי לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, לסגור את האתר או להפסיק את מתן שירותי המערכת וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, וכן לצרכי תחזוקה העולים מעת לעת. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לביצוע שינויים כאמור או לתקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במקרה של ביטול  סופי של שירות ביוזמת הספק, הלקוח יהא זכאי אך ורק להחזר כספי יחסי עבור אותו שירות בהתאם לתקופת ההתקשרות שלא מומשה. ההחזר ייעשה באופן ובדרך שבה התקבל התשלום או באופן ודרך אחרת, לפי שיקול דעתו של הספק.
24. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הספק או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו ללקוח או לרכושו עקב כך. 
25. השירותים הניתנים במסגרת האתר אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניות הלקוח בעניינים טכניים, שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.
26. הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראי ולא ישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם ללקוח או למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא.
27. הלקוח ישא באחריות וישפה את הספק ועובדיו בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של הלקוח שנעשו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בניגוד לכל דין קיים. 
28. הלקוח מסכים בזאת כי במידה והספק יימצא אחראי כלפיו, לא יעלה סכום החיוב של הספק על הסכום המצטבר ששילם הלקוח בנוגע לשירות ולתקופה נשואי המחלוקת.

אבטחה
29. על הלקוח להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. 
30. הספק לא יהיה אחראי על חומר שיימחק ללקוח מהמערכת או על נזק אחר כתוצאה מפריצות זדוניות לאתר 
31. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ שלא להעלות מידע חשוב או סודי, שכן הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת. 
גיבויים
32. הספק לא יהיה אחראי על גיבוי מידע שהלקוח יעלה לאתר ו/או למערכת ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה כאמור. הספק ינקוט בצעדים המקובלים כדי לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו, אך לא יהיה אחראי עליו.

מדיניות תשלום
33. הלקוח רשאי לעשות שימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור השירות אושר על-ידי חברת האשראי. ניתנה רשות שימוש במערכת קודם לכן, לא יהיה בכך בפני עצמו על מנת לאשר כי התשלום אושר כאמור.
34. התשלום בו יחויב הלקוח הינו כקבוע במחירון המוצג לעיון באתר, או בהתאם למחיר שנתן לו הלקוח הסכמתו. הספק רשאי לעדכן את המחירון מעת לעת, לפי שיקול דעתו, לרבות בעקבות שינויים בשער חליפין או במדד, או בעקבות העלאת מחירי ספקים או גידול אחר בעלויות. יחד עם זאת מחירי השירותים אשר שולמו מראש יהיו מובטחים למשך כל התקופה ששולמה מראש.
35. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל, מיום פתיחת החשבון. 
36. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי חייבים להיות מדווחים מיידית לספק, על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקת שירות. במקרה בו אי-דיוק במתן פרטי כרטיס האשראי או אי-עדכון שינוי בהם יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, עשוי הספק להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולקבלת תשלום מלא בפועל.
37. חשבוניות מס תשלחנה ללקוח בהתאם לחיובים שיבוצעו, באמצעות דואר ישראל ובהתאם לפרטי המען שמסר הלקוח או באמצעות דואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח.
38. ללקוחות מישראל, כל התשלומים הינם במטבע ישראלי (ש"ח).

הפסקה ו/או הקפאה של פעילות האתר במערכת וחוק הגנת הצרכן
39. חוק הגנת הצרכן - חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
לקוח עסקי - לקוח שאינו "צרכן" כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הצרכן. 
40. בגין שירותים המשולמים בתשלום מראש, לא יתבצע החזר כספי יחסי או אחר ללקוח עסקי. לקוח עסקי שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירות אשר ניתן במסגרת האתר, קודם סיום תקופת ההתקשרות, יוכל לעשות זאת אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק. לקוח כאמור שיהיה מעוניין להקפיא (כלומר להפסיק באופן זמני) את השימוש בשירות אשר ניתן במסגרת האתר, יוכל לעשות זאת, אך תקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה, אלא תמשיך לבוא במניין תקופת ההתקשרות ותהיה מחויבת בתשלום כאילו לא נעשתה הקפאה.
41. הגדרות:
42. תנאי שימוש אלה בכלל והאמור בפרק זה בפרט יחולו על לקוח עסקי. אם השימוש שעושה הלקוח במערכת הינו שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, יהיו כפופים תנאי שימוש אלה להוראות חוק הגנת הצרכן ולהוראות המפורטות כאן.

 

כללי
43. הספק רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו במערכת או כל חלק מהם, לפי בחירתו, לכל צד שלישי, ללא צורך בקבלת הסכמה של מי מלקוחות האתר או במתן הודעה מוקדמת להם. 
44. אי קיום של תנאי מהותי מתנאי שימוש אלה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח במערכת ללא כל התראה מוקדמת. הספק יהיה רשאי להסיר את חשבון הלקוחות ובכללם כל התכנים שהכניס למערכת במסגרת השירות הניתן אם הם נמצאים כמי שמפירים הפרה יסודית תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם, לרבות במקרים בהם קיים חשש סביר שיש במעשי הלקוח משום הפרת החוק, ביצוע עבירה או עוולה או ניצול לרעה של משאבי המערכת. 
45. הוראות תנאי שימוש אלה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן. 
46. הודעה שתישלח על ידי הצדדים תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שליחתה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה. לצורך קבלת הודעות מען הלקוח הינו המען שמסר בעת ההרשמה או לאחר מכן, ומען הספק הינו: _______________
47. הדין החל על השימוש באתר ובמערכת, על תנאי השימוש ועל כל הקשור באלה הוא הדין הישראלי בלבד. 
48. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז חיפה, בישראל